Begrotingsdebat 2012: begroting 2013 vastgesteld

Donderdagavond heeft de Groesbeekse gemeenteraad unaniem de begroting van 2013 aangenomen. De vergadering duurde, inclusief pauze, 6,5 uur en er zijn diverse moties (15) en amendementen (9) aan bod gekomen.

Uit de meerjarenbegroting komt naar voren dat er in 2015 een groot tekort is. Dit wordt echter opgevangen door overschotten in 2014 en 2016 waardoor aanvullende bezuinigingen vooralsnog uitblijven. In 2013 is er sprake van een klein overschot: € 104.000,-.

Er is een verlaging van het tarief voor de afvalstoffenheffing. Een gedeelte hiervan, maar niet alles, wordt gecompenseerd door een OZB-verhoging van 4,5%. Dit levert dus een lagere lastendruk op. Het subsidieplafond 2013 voor investeringen in sportaccommodaties is vastgesteld op € 0,- en die van welzijnssubsidies op € 1.812.943.

Hieronder worden enkele van de behandelde amendementen en moties uitgelicht. Tussen haken staat de uitslag van de stemming.

[AANGENOMEN] Drugs in Groesbeek

Er wordt nóg meer aandacht aan de drugsproblematiek besteed. Het is geen geheim dat het alcohol- en drugsgebruik in Groesbeek een stuk hoger ligt dan gemiddeld. De problemen zijn bij diverse instanties bekend en moeten volgens meerdere raadsleden keihard aangepakt worden. Aanpak van jongerenoverlast heeft al enige tijd een hogere prioriteit in het dorp. Er moet wel eerst een afgewogen plan gemaakt worden en men verwacht dat dit rond januari 2013 klaar is.

[AANGENOMEN] Transportbus Voedselbank Groesbeek

De voedselbank in Groesbeek functioneert goed. Vanwege de voedselveiligheid heeft de voedselbank behoefte aan een transportbus die voedsel gekoeld, zoals voorgeschreven door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), kan vervoeren. Het amendement, ingediend door de GVP en ondertekend door andere fracties, is door de Groesbeekse raad aangenomen waardoor € 15.000,- wordt vrijgemaakt voor dit project. Alleen de VVD was tegen omdat het subsidiëren van een voedselbank geen gemeentelijke taak is.

[AANGENOMEN] Rotonde Zevenheuvelenweg

Het CDA had voor aanvang van de vergadering een motie voorbereid waarin de partij het college op wilde dragen om een rechtsafstrook op de Zevenhevelenweg, bij de kruising Zevenheuvelenweg/Nieuweweg, te realiseren. De partij sloot zich later aan bij een soortgelijk ingediend amendement van het PvdA. In dat amendement wordt het college opgedragen om de plannen voor de aanleg van een rotonde op die locatie uit de ijskast te halen en voor te leggen aan de raad. Wethouder Theo Giesbers benadrukte dat het aantal ernstige ongelukken op dit kruispunt laag is. Dat komt waarschijnlijk omdat mensen op deze locatie uit angst extra alert zijn. De raad naam het amendement echter wel aan waardoor er binnenkort een nieuw voorstel op tafel komt.

[OVERGENOMEN] Verlichting buitengebied

Er zijn na het weghalen van de verlichting in het buitengebied veel klachten binnengekomen. Het is op veel plaatsen te donker wat de kans op ongelukken aanzienlijk vergoot. Volgens enkele partijen komt met de genomen maatregel de sociale veiligheid in gevaar. Het college is verzocht om met een voorstel te komen dat recht doet aan de uitgangspunten van de beleidsnota openbare verlichting en recht doet aan de verkeersveiligheid van de bevolking in het buitengebeid. De motie is door het college overgenomen.

[OVERGENOMEN] Wijnfeesten en DakRun in de problemen

Volgens GroenLinks Groesbeek (GL) komen twee internationale evenementen die in Groesbeek georganiseerd worden, de Wijnfeesten en de DakRun, zonder hulp van de gemeente in de problemen. GL-fractievoorzitter Frits Ankringa diende een motie in waarin het college werd gevraagd ALLES in het werk te stellen om deze twee internationale activiteiten in Groesbeek te behouden. Het college nam de motie over.

[OVERGENOMEN] Trapveld/IJsbaan Hamersveld Berg en Dal

Het trapveldje op het Hamersveld (één van de weinige voorzieningen voor de Berg en Dalse jeugd) wordt dankzij een motie van het CDA (overgenomen door het college) gerevitaliseerd. Het CDA was erg betrokken bij het Hamersveld, want dankzij een andere, overgenomen, motie van de partij van fractievoorzitter Jan Poelen krijgt Berg en Dal een semipermanente ijsbaan met bijbehorende voorzieningen. Deze wordt gerealiseerd bij de parkeerplaats aan het Hamerveld.

[VERWORPEN] Herindeling MUG, lage opkomst

Sociaal Groesbeek (SG) diende een motie in naar aanleiding van de lage opkomst tijdens de informatiebijeenkomsten over de (mogelijk) aanstaande herindeling MUG. Daarin werd het college opgedragen te onderzoeken wat de oorzaak is van de lage opkomst bij de informatiebijeenkomsten en de relatief weinig ingediende zienswijzen. De motie werd door het college ontraden en uiteindelijk verworpen, alleen SG was voor. De inwoners hebben zelf de keuze of ze wel of niet hun mening via de mogelijke wegen geven. Burgemeester Harry Keereweer vond het daarom niet nodig om burgers te vragen waarom ze niet op zijn komen dagen.

[INGETROKKEN] Groesbeeks Festival

Het CDA en de PvdA kwamen met een amendement voor het zogeheten “Groesbeeks Festival”. De partijen willen dat er meer culturele activiteiten plaatshebben in Groesbeek. In het heuveldorp zijn immers veel inwoners op het gebied van toneel, muziek etc. actief. Middels een festival moeten diverse Groesbeekse artiesten een podium krijgen om de culturele identiteit te etaleren. In het amendement, dat later werd ingetrokken, stond dat er € 10.000,- wordt gereserveerd voor de organisatie en uitvoering van dit toekomstige festival. Giesbers noemde het voorstel sympathiek, maar gaf aan dat het college liever wacht op initiatieven uit de gemeenschap. Ook is het volgens hem niet bekend hoe de fracties aan het voorgestelde bedrag kwamen.

Skatebaan Zuidmolen

De gemeente stelt in de begroting zelf voor om € 25.000,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de skatebaan. In 2011 werd er al € 15.000,- uitgetrokken voor de skatebaan, maar de uitbreiding met asfalt en skatetoestellen kost € 50.000,-. Door acties en fondswerving hebben de jongeren met steun van Stichting Welzijn Groesbeek (SWG) zelf € 10.000 binnengehaald.

Verder zijn er nog wat andere onderwerpen aan bod gekomen: De gemeentelijke website komt in een nieuw jasje. VOLG vond de huidige staat en nieuwsvoorziening via die website ondermaats. Keereweer gaf aan dat hier al plannen voor waren. De voorgestelde OZB-verhoging (4,5%) voor eigenaren van woningen blijft staan. De VVD, CDA en SG wilden dit geschrapt zien. Laatstgenoemde partij diende ook een amendement in voor een zogeheten hobbywerkplaats in De Mallemolen. Het amendement was overbodig, daar deze werkplaats al in het nieuwe voorzieningenhart komt.

Voor meer informatie over deze avond raden wij u aan www.groesbeek.nl in de gaten te houden.

Vastgestelde Programmabegroting 2013
Ingediende amendementen & moties

DeGroesbeek.nlTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 1 november, 2012 door Redactie DeGroesbeek with 3 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Paul

Ah mooi, een rotonde op dat kruispunt bij de Nieuweweg, ben benieuwd naar de plannen. Ook goed dat ze iets aan de problemen in het buitengebied doen!

Zienswijze

De skatebaan uitbreidden?! M.i. istie zo groot genoeg. Laat ze er voor dat geld maar een kooi omheenzetten die avonds op slot kan.. In de avonduren (en nacht) is het een grote hangplek voor drugsjongeren. Opzich niks mis mee hoor, afgezien van de drugs, herrie en gigantische bende die ze achterlaten.

Peter

Zo’n skatebaan is voor sommige (probleem)jongeren alleen maar een excuus om legaal te kunnen rondhangen. Iedereen weet dat daar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Laat men – of laten we daar eens iets aan gaan doen. Met weinig sociaal en economisch perspectief voor deze jongeren dreigt er weer een “verloren generatie” te ontstaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!

wpDiscuz