Begrotingsdebat 2015: Begroting 2016 vastgesteld

De gemeenteraad van Groesbeek – Berg en Dal heeft zojuist de begroting van 2016 vastgesteld, PvdA en VVD waren tegen. Het was een lange zit: zo`n 6,5 uur, inclusief een twee uur durende pauze.

Het gemeentehuis van Groesbeek - Berg en Dal. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Het gemeentehuis van Groesbeek – Berg en Dal. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Kritisch

Op een begroting van in totaal ongeveer € 81 miljoen komt de gemeente in 2016 nog € 7,5 ton tekort. Deze worden uit de reserves gehaald, waar enkele politieke partijen waaronder PvdA Berg en Dal en VVD niet blij mee waren. Het zou allemaal aan visie ontbreken. De jaren daarna zien er vooralsnog beter uit (-26k in 2017, -15k in 2018, +199k in 2019), al sprak D66 wel van “veel financiële onzekerheden”.

Begroting zonder tekort

Het is de bedoeling om op termijn een begroting zonder tekort te presenteren, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de reserves. De gemeenteraad zal de komende tijd dan ook gevraagd worden belangrijke besluiten te nemen. Mocht u niets te doen hebben, kunt u de programmabegroting hier lezen (144 pagina’s).

Structureel sluitend

De tekorten ontstaan door de herindeling zijn volledig opgelost in deze begroting, zonder dat dit nadelige gevolgen had voor de lokale lasten of ten koste is gegaan van bestaand beleid. Het streven is om op termijn een begroting te kunnen presenteren die structureel sluitend is en blijft zonder bijdragen uit de reserves.

MOTIES EN AMENDEMENTEN:


Naast de moties waar op onze site al een nieuwsbericht over is verschenen, kwamen er donderdag nog meer moties en amendementen aan bod. Deze stukken zijn woensdag door de gemeente openbaar gemaakt en staan nu hieronder kort uitgelicht. Door op de titel van de motie te klikken kunt u het .PDF-bestandje (en dus de volledige motie) lezen. De vetgedrukte tekst onder de toelichting geeft aan wat het eindresultaat van de motie is.

Moties:
01) GroenLinks: Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen – Round Up
GroenLinks wil het college verzoeken om per direct te stoppen met het gebruik van Roundup en over te gaan op het inzetten van niet-chemische onkruidbestrijding. Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland gebruikt inmiddels al geen chemische middelen meer voor onkruidbestrijding. Er is dus voldoende informatie beschikbaar hoe en welke alternatieven er beschikbaar zijn om geen chemische middelen meer te hoeven toepassen.
MOTIE IS VERWORPEN: 6-16.


02) GroenLinks: Leningen aanschaf energiebesparende voorzieningen
GroenLinks wil dat het college actie te onderneemt om leningen mogelijk te maken voor burgers die willen investeren in energiebesparende voorzieningen. De leningen moeten mogelijk worden gemaakt door deze bijvoorbeeld onder te brengen bij de BNG-en. De mogelijkheid tot lenen moet onder de aandacht van de inwoners van de gemeente Groesbeek-Berg en Dal gebracht worden.
MOTIE IS INGETROKKEN. ER ZIJN ENKELE TOEZEGGINGEN GEDAAN VANUIT HET COLLEGE.


03) CDA Berg en Dal: Geen hondenbelasting
Hierover is al een artikel op onze website verschenen. Als het aan het CDA Berg en Dal ligt wordt er in de gemeente Berg en Dal geen hondenbelasting ingevoerd, maar wordt het probleem op een andere manier aangepakt. Klik hier voor het volledige artikel.
MOTIE IS DOOR COLLEGE OVERGENOMEN.


04) CDA Berg en Dal: Verkeersdoorstroming Groesbeek-centrum
De doorstroming van het verkeer in Groesbeek stagneert regelmatig. Dit is niet bepaald uitnodigend voor toeristen. Winkeliers en ondernemers kunnen nadeel ondervinden van de slechte doorstroming door het centrum en de verkeerslichten hebben weinig nut. Het college moet dan ook met een voorstel komen waarin deze knelpunten worden opgelost.
MOTIE IS TERUGGETROKKEN.


05) INGETROKKEN


06) CDA Berg en Dal: Rioolrechten
De rioolrechten worden, zo is voorgesteld in de begroting, tot 2023 jaarlijks met 5% (vermeerderd met de inflatie) verhoogd. Het CDA ziet dit niet zitten en vraagt het college te onderzoeken of het mogelijk is om de rioolrechten de komende jaren in beperkte mate (minder dan 5%) te verhogen. Lasten voor de inwoners moeten volgens de partij niet onnodig verhoogd worden.
MOTIE IS INGETROKKEN.


07) CDA Berg en Dal: Ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden
Het CDA wil een informatienota waaruit blijkt hoe groot de formatie is, bij de diverse samenwerkingsverbanden, werkzaam ten dienste van onze gemeente en wil tevens weten welke uurprijzen en toeslagen voor overheadkosten daarvoor worden doorberekend.
MOTIE IS INGETROKKEN. ER ZIJN TOEZEGGINGEN GEDAAN.


08) CDA Berg en Dal: Informatie lastendruk
Het CDA wil een informatienota waaruit de ontwikkeling van de lastendruk zichtbaar wordt en met het jaar 2014 als uitgangspunt. Dit naar aanleiding van de MUG-herindeling en de daarbij horende harmonisatie.
MOTIE IS INGETROKKEN. ER ZIJN TOEZEGGINGEN GEDAAN.


09) CDA Berg en Dal: Parkeeroverlast (Staatsbosbeheer)
Het CDA verzoekt het college om Staatsbosbeheer aan te spreken en te wijzen op hun verantwoordelijkheid en aan te sporen tot het aanleggen van parkeerplaatsen op eigen terrein. Dit vanwege de parkeeroverlast veroorzaak door bezoekers van natuurgebieden. Het CDA is van mening dat Staatsbosbeheer de parkeeroverlast in dorpen moet voorkomen door eigen parkeervoorzieningen aan te leggen.
MOTIE IS DOOR COLLEGE OVERGENOMEN.


10) CDA Berg en Dal: Grensovergang Wyler
Hierover is al een artikel op onze website verschenen. Het CDA is van mening dat er iets moet gebeuren aan de grensovergang bij Wyler. Klik hier voor het volledige artikel.
MOTIE IS OVERBODIG. GEMEENTE IS ER AL MEE BEZIG.


11) CDA Berg en Dal: Aanleg kunstgrasveld Achilles ’29
Als het aan het CDA ligt krijgt Achilles ’29 een kunstgrasveld. De partij verzoekt het college om op korte termijn (november 2015) te komen met een raadsvoorstel waardoor de aanleg van een kunstgrasveld, ter plaatse van het hoofdveld, mogelijk wordt gemaakt.
MOTIE IS VERWORPEN: 3-19


12) CDA Berg en Dal: Veilige voetgangersoversteekplaats (zebra) in Breedeweg
Er moet een veilige oversteekplaats komen in Breedeweg, aldus CDA. Door de doorgaande gebiedsontsluitingsweg, die de kern Breedeweg in twee delen splitst, is er geen veilige oversteekplaats voor voetgangers. De weg is in beheer van de Provincie Gelderland. Volgens Groesbeeks beleid dienen voetgangers extra bescherming te krijgen in het verkeer.
MOTIE IS AANGENOMEN: 22-0.


13) VOLG: Ontwikkeling app “Loop er eens uit”
Lopen is gezond. Aandacht voor de omgeving is belangrijk en er is behoefte aan niet al te lange wandelroutes. Reden genoeg voor VOLG om voor te stellen dat er een app gemaakt wordt waarin wandelroutes staan die ongeveer 45-60 minuten duren. De naam van de app: “Loop er eens uit”
MOTIE IS DOOR COLLEGE OVERGENOMEN.


14) VOLG: Tegengaan zwerfvuil
Hierover is al een artikel op onze website verschenen. De pilot “beloningssystemen flesjes en blikjes” moet er voor zorgen dat het zwerfvuil in de gemeente Groesbeek – Berg en Dal wordt tegen gegaan. Klik hier voor het volledige artikel.
MOTIE IS INGETROKKEN.


15) PvdA Berg en Dal: Begrotingstekort
PvdA is van oordeel dat men moet streven naar een meerjarige structureel sluitende begroting. De partij wil dat het college afzietvan de aanvulling vanuit de reserves en daartoe met een herziene begroting naar de raad terugkomt.
MOTIE IS VERWORPEN: 2-20.


16) GVP e.a: Gymzaal Vossenhol
Hierover is al een artikel op onze website verschenen. Als het aan de Groesbeekse Volkspartij (GVP), Combinatie ’90 (C90), GJS Millingen en CDA ligt wordt de gymzaal nabij Vossenhol opgeknapt. Dit schijnt hard nodig te zijn. Klik hier voor het volledige artikel.
MOTIE IS INGETROKKEN. ER ZIJN TOEZEGGINGEN GEDAAN.

Amendementen:
01) Voor Berg en Dal e.a: Uitvoeringsprogramma Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP)
Het budget voor het Uitvoeringsprogramma LOP moet structureel jaarlijks met € 25.000, verhoogd worden. Het budget van € 52.000,- zou volgens meerdere fracties onvoldoende zijn.
AMENDEMENT IS AANGENOMEN: 12-10.


02) VOLG: Duurzaamheid
VOLG wil € 50.000, beschikbaar stellen voor de uitvoering van plannen met betrekking tot duurzaamheid in 2016. Er is door de herindeling een einde gekomen aan het Groesbeekse duurzaamheidsprogramma en er wordt een nieuw programma opgesteld. Daarvoor is volgens VOLG nog geen bedrag opgenomen in de begroting
AMENDEMENT IS INGETROKKEN.FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 5 november, 2015 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Begrotingsdebat 2015: Begroting 2016 vastgesteld

Reageren is niet toegestaan.