[BG18] Raad komt met recordaantal “voorstellen”: 49

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal buigt zich vanaf vanmiddag (donderdagmiddag) 16:00 uur in het gemeentehuis over de begroting 2018.


Raadzaal van het gemeentehuis in Groesbeek. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

En dat kan nog wel eens een lange zit worden.

Record

De fracties zullen met een recordaantal plannen komen. Het gaat om 44 moties + 5 amendementen. Sinds de fusie is dit nog niet gebeurd (vorig jaar 7+8 en in 2015 16+2). PvdA Berg en Dal is alleen al goed voor 18 moties en één amendement, terwijl VVD Berg en Dal juist niets zal indienen. In het verleden presteerde Jan Poelen het overigens om in zijn eentje zo’n 50 moties in te dienen, dus in dat opzicht valt het nog mee.

Overschot in 2018

De gemeente Berg en Dal houdt in 2018 bijna 1.3 miljoen euro over. Dat (en de aankomende verkiezingen) zal voor partijen toch wel een trigger zijn geweest. Een kleine € 1,1 miljoen hiervan is eenmalig en mag gebruikt worden om eenmalige uitgaven mee te betalen. € 150.000,- gaat, zo wil B&W, naar lastenverlichting. Het college wil met voorstellen naar de raad komen voor de besteding van de overige € 900.000. Bovendien wil het college nog eens € 1 miljoen van de spaarpot van de gemeente gebruiken voor eenmalige uitgaven.

Begrotingskrant

Terug van weggeweest: de begrotingskrant. Daarin staan ook de algemene beschouwingen van de fracties. Wat willen ze, wat vinden ze? Doorgaans worden de beschouwingen voorgelezen tijdens het begrotingsdebat. Duurt dus 11 (fracties) x 10 minuten. Idee van burgemeester Mark Slinkman is om deze betogingen in het vervolg helemaal niet meer voor te lezen, maar te bundelen in een krant zodat mensen daar vooraf kennis van kunnen nemen. Dan kan het debat gelijk beginnen en het scheelt weer twee uur aan voorlezen.

Klik hier voor de begrotingsbijlage (.PDF-bestand).

Digitaal

De begroting is digitaal (klik hier). Inwoners kunnen nu makkelijker zien wat er met het geld gebeurt. Zo kunt u:
hier Berg en Dal in cijfers bekijken;
hier de loonsommen van het bestuur en personeel op het gemeentehuis zien;
hier informatie lezen over onderhoud groen/wegen/speeltuinen/riolering, en hier de planning van wegen/riolering/gebouw adaptieve school;
hier de lokale heffingen bekijken (kan wijzigen in verband met de voorgestelde lastenverlichting;
hier de ambities van de gemeente doornemen;
hier het beleid rondom de bedrijfsvoering lezen;
hier de plannen voor de leefbaarheid in wijken bekijken;
De begroting is meer dan bovenstaande voorbeelden. In totaal zijn er 33 pagina’s.

Moties en amendementen

Aangezien het voor ons niet werkbaar is om álle moties en amendementen apart uit te lichten in losse nieuwsberichten (een enkeling is al wel gedaan), volgen hier in ieder geval de moties en amendementen. Daaronder een korte omschrijving. Voor de volledige motie/amendement moet u even op de link klikken. Donderdagavond (of -nacht…) zullen de resultaten van de stemming in een nieuw artikel over het begrotingsdebat volgen. Op deze manier proberen wij het overzichtelijk te houden.

Moties (wens, verzoek, opdrachten aan het college):

01) Gemeente-, Jeugd en Sportbelangen: verlichting
Volgens GJS is de verlichting in Beek, Ooij en Leuth nog slecht. Berg en Dal telt 5700 lichtmasten, waarvan bijna de helft ouder dan 30 jaar is. Verzoek van GJS om € 600.000,- uit te trekken om 600 masten versneld te vervangen inclusief het verlichten van de nu nog donkere plekken.

02) Gemeente-, Jeugd en Sportbelangen: instellen stimuleringsfonds
Er is een (toenemende) groep mensen met ernstig hersenletsel die enkele keren per week gezamenlijk oefenen met spraak en schriftelijke communicatie. Daarnaast zijn er sportbeoefenaars die in groepjes oefenen. Die vallen niet onder een subsidieregeling terwijl ze best een financiële bijdrage kunnen gebruiken. Daarvoor wil GJS een stimuleringsfonds in het leven roepen. € 100.000,- is daar voor nodig..

03) C90: Dorpshuis De Ubburgh
Het dorpshuis heeft al jaren geen functie meer voor het dorp Ubbergen en toch wordt er in de begroting een bedrag geraamd voor onderhoud. Als het aan C90 ligt wordt dit dorpshuis afgestoten door verkoop of sloop.

04) CDA Berg en Dal: Verbod gebruik hard- en softdrugs in de openbare ruimte
Geen hard- en softdrugs meer in de openbare ruimte. Als het aan CDA Berg en Dal ligt wordt dat zo snel mogelijk in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verwerkt..

05) D66 Berg en Dal: hemelwaterafkoppeling
D66 roept het college op om het afkoppelen van hemelwater te subsidiëren met 20% van de gemaakte kosten. Te beginnen bij die wijken waar wateroverlast het afgelopen jaar een feit was..

06) D66 Berg en Dal: Subsidie energiebesparing
De subsidie Energiebesparing eigen huis was volgens D66 in april 2017 al uitgeput. Er is dus voldoende animo. De partij roept het college op om € 500.000,- subsidie te verstrekken aan die inwoners die energiebesparende maatregelen treffen aan hun huis, teneinde de achterstand op het gebruik van aardgas te verminderen en onze inwoners tegemoet te komen aan hun inspanningen om een energie-neutrale gemeente te zijn in 2050.

07) D66 Berg en Dal: Rioolheffing (verbruiksschijven)
De rioolheffing is gekoppeld is aan het waterverbruik en deze wordt in schijven per 50m3 verrekend en boven het verbruik van 250m3 wordt het verdubbeld. D66 wil schijven van 25m3. Boven het verbruik van 250m3 moeten de schijven teruggebracht worden tot 50m3.

08) D66 Berg en Dal: Buslijn Beek
D66 vindt de buslijn 58 rendabel en hoopt dat het college zich gaat keren tegen het schrappen van de bushaltes op de Rijksstraatweg in Beek.

09) Sociaal Groesbeek: Extra werkcoach
Sociaal Groesbeek vraagt om extra budget om (als pilot) een werkcoach toe te voegen aan de sociale wijkteams om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt direct te ondersteunen..

10) Sociaal Groesbeek: Gemeentelijke bijdrage voor EHBO-cursisten
Sociaal Groesbeek wil dat er extra budget komt zodat EHBO-cursisten het cursusgeld niet volledig zelf moeten betalen, maar kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage..

11) Sociaal Groesbeek: Grofvuil
Als het aan Sociaal Groesbeek ligt wordt het grofvuil éénmaal per jaar gratis opgehaald. Er slingert nog steeds teveel grof afval rond (o.a in de natuur) en de inzamelpunten zijn niet voor iedereen even goed bereikbaar.

12) Sociaal Groesbeek: Onderzoek leefbaarheid
Leefbaarheid neemt een prominente plaats in in de verschillende beleidsthema’s van de gemeente Berg en Dal. Sociaal Groesbeek wil extra budget zodat gemeente en inwoners van verschillende kernen samen kunnen inventariseren en onderzoeken wat er nodig is om de leefbaarheid te optimaliseren.

13) Sociaal Groesbeek: Onderzoek overdracht openbaar snippergroen
Snippergroen is stukje openbaar gemeentegroen grenzend aan uw tuin/perceel. In de gemeente Berg en Dal is er veel van dit soort groen aanwezig, en beleid ten aanzien van de overdracht aan particulieren en ondernemers is er volgens Sociaal Groesbeek nog niet. Daarom moet er een onderzoek komen naar de overdracht van openbaar snippergroen (incl. voor- en nadelen) en te inventariseren welke stukken snippergroen overgedragen kunnen worden.

14) Sociaal Groesbeek: Terugbetalen rioolheffing
Enkele inwoners zijn voor wat betreft de rioolheffing te hoog aangeslagen. Dat stelt Sociaal Groesbeek. Munitax heeft bij de vaststelling van de rioolheffing 2017 gebruik gemaakt van de verbruiksgegevens uit 2015 in plaats van 2016, zegt de partij. Bezwaren zijn afgewezen, maar Sociaal Groesbeek wil dat het college het geld terug betaalt of verrekend met de komende lokale heffing..

15) VOLG: Stimuleringslening duurzaamheid
VOLG zet in op een stimuleringslening. Het college moet € 200.000,- reserveren zodat verenigingen en stichtingen uit de gemeente Berg en Dal de accommodaties kunnen verduurzamen. Verenigingen zijn vaak financieel niet in staat om energiebesparende maatregelen te nemen. Met een lening is dat wél mogelijk.

16) VOLG: Aanpak extreme wateroverlast
Inwoners van Beek en Groesbeek-Breedeweg hebben de afgelopen jaren veel wateroverlast gehad. Er moeten extra maatregelen worden getroffen en volgens VOLG is daar in de begroting geen extra budget voor opgenomen. Voorstel is om € 800.000,- te reserveren en het college te laten komen met voorstellen..

17) VOLG: Snel internet
Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. VOLG wil dat het college onderzoekt hoe snelle, goede en duurzame internetverbindingen voor alle kernen en de buitengebieden in de gemeente Berg en Dal gerealiseerd kunnen worden.

18) CDA Berg en Dal: Bevorderen diploma-zwemmen
CDA Berg en Dal vraagt het college te onderzoeken of er een regeling kan worden gemaakt die gezinnen tegemoet komt in de kosten van het diploma-zwemmen (diploma A en B) bij zwembad De Lubert, hetzij als algemene regeling, hetzij als onderdeel van de Doe Mee! Regeling (minimabeleid)..

19) Voor Berg en Dal: Religieus erfgoed
Voor Berg en Dal wil de mogelijkheden onderzoeken voor een (structurele) gemeentelijke voorziening voor behoud/onderhoud/herstel/herbestemming van ons religieus erfgoed (kerken binnen het territorium van onze gemeente).

20) PvdA Berg en Dal: Dienstverlening gemeente onder de loep
PvdA wil nader onderzoek naar de effectiviteit van de gemeentelijke organisatie, met name in het sociale domein.

21) PvdA Berg en Dal: Berg en Dal werkt
Het project Berg en Dal Werk blijkt een succes. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zelfstandig aan het werk. PvdA Berg en Dal wil dat er € 100.000,- in wordt gestoken. Er staat namelijk een bezuiniging in de planning.

22) PvdA Berg en Dal: Reomie en Scheepswerf
PvdA Berg en Dal wil dat er creatieve oplossingen worden gezocht voor zowel De Werf als het Reomie-terrein. De partij wil € 100.000,- inzetten om deze twee projecten vlot te trekken. PvdA hoopt opeen haalbare economische invulling van deze markante plekken in onze gemeente.

23) PvdA Berg en Dal: investeren in museumpark
PvdA Berg en Dal wil dat in 2018 minstens € 150.000,- wordt gereserveerd om musea in de gemeente Berg en Dal van de nodige armslag te voorzien. Denk daarbij aan bedrijfsplannen, organisatie exposities, wegwerken achterstallig onderhoud en dergelijke.

24) PvdA Berg en Dal: Doe Mee-regeling versterken
PvdA is van mening dat de Doe Mee regeling vooral met betrekking tot onze jeugd niet ver genoeg gaat bij het begeleiden van onze jongeren. Met de “kindregeling” kan de ondersteuning van onze (kwetsbare) jongeren op een beter niveau worden gebracht.

25) PvdA Berg en Dal: Statushouders laten begeleiden door professionals
De hoeveelheid taken die komt kijken bij de maatschappelijke begeleiding van statushouders zijn fors en mag niet alleen afhankelijk zijn van de inzet van enthousiaste vrijwilligers. PvdA pleit voor het aanstellen van een extra professional.

26) PvdA Berg en Dal: Incidentele bijdragen voor onderhoud dorpshuizen en gymzalen
Een aantal gemeenschapshuizen kampt met achterstalling onderhoud. Eigen middelen zijn niet toereikend om een en ander om te knappen. PvdA wil daarom € 150.000,= uit het begrotingsoverschot reserveren, zodat besturen van de gemeenschapshuizen/gymzalen daar in 2018 verzoeken voor kunnen indienen om de panden op te knappen.

27) PvdA Berg en Dal: Inrichting van de weg volgt de functie
Één van de uitgangspunten van de mobiliteitsvisie is dat de inrichting van de wegen hun functie volgt. Volgens PvdA is dit nu nog niet altijd het geval. De partij roept het college op bij onderhoud en eventuele andere werkzaamheden alvast rekening te houden met het uitgangspunt en de eventuele meerkosten daarvan te dekken vanuit het begrotingsoverschot .

28) PvdA Berg en Dal: Veilige autoluwe centra
Groesbeek-centrum moet autoluw worden met een autovrij marktplein. Dit is de wens van de raad (besluit in verleden genomen) en de plannen lijken nu te veranderen. PvdA roept het college op toch aan dat besluit te houden en een verblijfsvriendelijk centrum aan te leggen.

29) PvdA Berg en Dal: Toeristische Overstappunten (TOPs) allemaal aanleggen
Het aanleggen van TOPs stagneert, stelt PvdA Berg en Dal. Er zijn diverse plekken waar de aanleg van TOPs gewenst danwel gepland is. De partij wil dat er in 2018 wordt gestart met de uitvoering van de plannen..

30) PvdA Berg en Dal: achterstallig onderhoud riolering en wegen
PvdA Berg en Dal wil € 250.000,- uittrekken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen in voornamelijk de kleinere kernen. Denk daarbij aan Groesbeek-De Horst, Beek en Berg en Dal..

31) PvdA Berg en Dal: provinciale wegen overnemen
PvdA Berg en Dal wil dat de gemeente Berg en Dal in Groesbeek-Breedeweg, Heilig Landstichting en Leuth de provinciale wegen overneemt.

32) PvdA Berg en Dal: Gratis maand bij De Lubert
Zwembad De Lubert wordt verbouwd. PvdA stelt voor alle inwoners van de gemeente (gratis) kennis te laten maken met het zwembad en een “Open Maand” te houden. Kosten bedragen € 30.000,-. Dekken uit begrotingsoverschot.

33) PvdA Berg en Dal: Asfalteren fietspad Cranenburgsestraat/Kreuzfurth
Op de grens bij natuurkampeerterrein het Smokkelpad op de Horst ontbreekt er een verhard fietspad. Volgens PvdA is het nu alleen een kuilenpad. De partij wil dan ook dat dit stukje ook beter toegankelijk wordt voor fietsers.

34) PvdA Berg en Dal: extra inzet BOA
PvdA Berg en Dal wil bij wijze van proef één extra BOA inzetten voor de duur van één jaar. Er is nu te weinig capaciteit om de overlast in de gemeente goed aan te pakken. Inzet extra BOA betreft een pilot, daarna evalueren.

35) PvdA Berg en Dal: inzet interventieteam
PvdA Berg en Dal wil starten met een interventieteam voor moeilijke dossiers. Overlast-, veiligheids- en handhavingsdossiers en wijken hebben volgens de partij een integrale benadering nodig om een en ander goed aan te kunnen pakken. Betreft een pilot voor één jaar, daarna evalueren.

36) GroenLinks Berg en Dal: Subsidie afkoppelen hemelwater
GroenLinks wil een zo breed mogelijke subsidiemaatregel die zo veel mogelijk partijen, particulieren en bedrijven, stimuleert om het afkoppelen van het hemelwater op eigen terrein toe te passen. De partij is van mening dat de gemeente er zeer mee geholpen zou zijn wanneer meer mensen hemelwater afkoppelen, omdat het riool op veel plekken problemen heeft met het verwerken van de grote hoeveelheden die er dan vallen.

37) GroenLinks Berg en Dal: Mobiliteitsplan
De raad heeft een mobiliteitsvisie vastgesteld. GroenLinks verzoekt het college om de richtlijnen uit die visie te volgen en wanneer dit om welke reden dan ook niet kan, in overleg met de raad naar een oplossing te zoeken..

38) PvdA Berg en Dal: Betere en veiligere fietspaden
Het college wordt verzocht veelgebruikte fietspaden na te lopen en bij onoverzichtelijke situaties in te grijpen. De plannen rond betere en veiligere fietspaden moeten volgens PvdA verder worden uitgewerkt.

39) GroenLinks Berg en Dal: Evaluatie coalitie
Uiterlijk januari 2018 moet er een inhoudelijke en financiële evaluatie van het huidige collegeprogramma komen. Dat is het voorstel van GroenLinks.

40) PvdA Berg en Dal: Lokale ondernemers meenemen bij alle aanbestedingen
Bij elke aanbesteding in/door onze gemeente dienen volgens PvdA Berg en Dal de ondernemers uit de gemeente Berg en Dal te worden betrokken door proactieve informatie, waardoor de ondernemers kunnen participeren..

41) VOLG: Geluidsarm asfalt
Er is steeds meer autoverkeer en dit kan voor aanwonenden tot geluidshinder leiden. Verzoek is om daar waar onderhoud aan onze wegen plaatsvindt, in samenspraak met aanwonenden te bepalen of geluidsarm asfalt noodzakelijk is.

42) GVP: Meer budget voor handhaving
Jarenlang wordt er geklaagd over overlast. Jarenlang heeft de raad (al dan niet ook in de voormalige gemeenten) aangegeven dit aan te willen pakken. Er is vaak gezegd dat er dan waarschijnlijk extra budget moet worden vrijgemaakt. Welnu, het begrotingsoverschot is er en de GVP wil daad bij woord voegen. Handhaving in de openbare ruimte moet effectiever worden opgepakt. Mocht het huidige budget daarvoor niet toereikend zijn, dan moet er geld worden vrijgemaakt..

43) GVP: Herstel trappen Koekeleklef
GVP verzoekt het college een plan uit te werken en, indien nodig, te financieren vanuit het overschot om de Koekeleklef in haar “oude staat” inclusief de houten bielsen, te herstellen..

44) Motie Voor Berg en Dal: Vrijliggend fietspad Leuth
Volgens Voor Berg en Dal is de verkeerssituatie voor fietsers in Leuth zorgelijk. Er moet volgens de lokale partij dan ook een vrijliggend fietspad rondom Leuth komen. De haalbaarheid daarvan moet door het college worden onderzocht.

Amendementen (tekstuele wijziging op een voorstel/wijziging van document):

01) CDA Berg en Dal: Lastenverlichting naar € 300.000,-
PvdA Berg en Dal wil de voorgestelde lastenverlichting van € 150.000,- schrappen (zie amendement nummer 5), maar CDA Berg en Dal wil er juist het dubbele van maken. Daardoor betalen inwoners in 2018 niet € 30,- meer aan heffingen, maar een tientje..

02) Sociaal Groesbeek: Vitaliteitsonderzoek vakantieparken Groesbeek
Sociaal Groesbeek wil dat het college onderzoek gaat doen naar de werkelijke vraag / behoefte naar recreatieve verblijven binnen onze gemeente en onderzoek te doen naar de kwaliteit van deze recreatieve verblijven. Hiervoor moet het budget worden gebruikt dat wordt ingezet voor handhaving van permanente bewoning.

03) VOLG: Sociale teams
Het budget van € 366.000,- voor uitbreiding van sociale teams moet éénmalig zijn en niet structureel. Binnen de sociale teams is er een grote werkdruk en dat moet nu worden aangepakt. Onderzoeken moeten echter uitwijzen waarom de gemeente Berg en Dal nu al veel meer kosten maakt voor deze taken bij lagere werklasten in vergelijking met andere gemeenten. Pas daarna kan kunnen er misschien weer extra middelen beschikbaar worden gesteld.

04) Voor Berg en Dal: Vaardigheden 21e eeuw.
Als het aan Voor Berg en Dal ligt komt er in 2018 een éénmalige bijdrage van € 50.000,- euro te verdelen onder alle basisscholen van de gemeente Berg en Dal voor de ontwikkeling van ‘basisvaardigheden voor de 21e eeuw’.

05) PvdA Berg en Dal: Lastenverlichting NIET doorvoeren
De PvdA Berg en Dal wil de eenmalige lastenverlichting van 2018 niet doorvoeren. € 10,- korting is symboolpolitiek (€ 0,027 cent per dag) en de afspraak is dat de vervuiler moet betalen. Daarbij is ook afgesproken dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn.

Het begrotingsdebat zal, indien de techniek het toelaat, live te zien zijn op deze website.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:, , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 1 november, 2017 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on [BG18] Raad komt met recordaantal “voorstellen”: 49

Reageren is niet toegestaan.