Begrotingsdebat 2017, begroting 2018 vastgesteld

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdagavond unaniem de gewijzigde begroting voor 2018 vastgesteld.

Begrotingsdebat 2017. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

De wijziging zit hem vooral in de lastenverlichting van € 300.000,- in plaats van € 150.000,-. De behandeling van de begroting begon om 16:00 uur en duurde tot 22:45 uur (inclusief pauze).

De beschouwingen

De algemene beschouwingen werden dit jaar niet voorgelezen, maar verspreid via de begrotingskrant. Aandacht werd er gevraagd voor duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en handhaving. We zullen er niet al te uitgebreid over schrijven, de beschouwingen van de politieke partijen staan namelijk hieronder in .PDF-bestand.

Klik hier voor de begrotingsbijlage (.PDF-bestand).

Begroting 2018

De gemeente Berg en Dal houdt in 2018 bijna 1.3 miljoen euro over. In 2019 en 2020 zijn er tekorten van respectievelijk € 63.000,- en € 163.000,-. In 2021 is er weer een overschot van € 120.000,-. Van het overschot in 2018 is kleine € 1,1 miljoen eenmalig, waarvan het college € 150.000,- voor lastenverlichting in wilde zetten. Bovendien wil het college nog eens € 1 miljoen van de spaarpot van de gemeente gebruiken voor eenmalige uitgaven. Die spaarpot zit volgens B&W toch al vol genoeg: 33 miljoen. Dat is meer dan voldoende om de risico’s op te vangen.

Het debat

In het eerste gedeelte van het debat werden aan de hand van zes thema’s (lastenverlichting, besteding overschot, duurzaamheid, handhaving, zorg en verkeer) de bij de thema’s behorende moties en amendementen besproken. Het college ontraadde vervolgens diverse moties, maar nam er ook aardig wat over. Na de pauze volgde de definitieve stemming daarover (zie hieronder).

Punten uit de begroting

De begroting is digitaal (klik hier). Inwoners kunnen nu makkelijker zien wat er met het geld gebeurt. Zo kunt u:
hier Berg en Dal in cijfers bekijken;
hier de loonsommen van het bestuur en personeel op het gemeentehuis zien;
hier informatie lezen over onderhoud groen/wegen/speeltuinen/riolering, en hier de planning van wegen/riolering/gebouw adaptieve school;
hier de lokale heffingen bekijken;
hier de ambities van de gemeente doornemen;
hier het beleid rondom de bedrijfsvoering lezen;
hier de plannen voor de leefbaarheid in wijken bekijken;
De begroting is meer dan bovenstaande voorbeelden. In totaal zijn er 33 pagina’s.


MOTIES EN AMENDEMENTEN:

Donderdag stonden er 44 moties en 5 amendementen op de agenda. In ons artikel voorafgaand aan het debat hebben we ze al beschreven. Hieronder doen we dat nogmaals, maar dan met het resultaat van de stemming

Moties (wens, verzoek, opdrachten aan het college):

01) Gemeente-, Jeugd en Sportbelangen: verlichting

Volgens GJS is de verlichting in Beek, Ooij en Leuth nog slecht. Berg en Dal telt 5700 lichtmasten, waarvan bijna de helft ouder dan 30 jaar is. Verzoek van GJS om € 600.000,- uit te trekken om 600 masten versneld te vervangen inclusief het verlichten van de nu nog donkere plekken.

Stemming motie: VERWORPEN (06 voor – 16 tegen).


02) Gemeente-, Jeugd en Sportbelangen: instellen stimuleringsfonds

Er is een (toenemende) groep mensen met ernstig hersenletsel die enkele keren per week gezamenlijk oefenen met spraak en schriftelijke communicatie. Daarnaast zijn er sportbeoefenaars die in groepjes oefenen. Die vallen niet onder een subsidieregeling terwijl ze best een financiële bijdrage kunnen gebruiken. Daarvoor wil GJS een stimuleringsfonds in het leven roepen. € 100.000,- is daar voor nodig..

Stemming motie: VERWORPEN (04 voor – 18 tegen).


03) C90: Dorpshuis De Ubburgh

Het dorpshuis heeft al jaren geen functie meer voor het dorp Ubbergen en toch wordt er in de begroting een bedrag geraamd voor onderhoud. Als het aan C90 wordt dit dorpshuis afgestoten door verkoop of sloop.

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN (Unaniem).


04) CDA Berg en Dal: Verbod gebruik hard- en softdrugs in de openbare ruimte

Geen hard- en softdrugs meer in de openbare ruimte. Als het aan CDA Berg en Dal ligt wordt dat zo snel mogelijk in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verwerkt..

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN (18 voor – 04 tegen).


05) D66 Berg en Dal: hemelwaterafkoppeling

D66 roept het college op om het afkoppelen van hemelwater te subsidiëren met 20% van de gemaakte kosten. Te beginnen bij die wijken waar wateroverlast het afgelopen jaar een feit was..

Stemming motie: INGETROKKEN.


06) D66 Berg en Dal: Subsidie energiebesparing

De subsidie Energiebesparing eigen huis was volgens D66 in april 2017 al uitgeput. Er is dus voldoende animo. De partij roept het college op om € 500.000,- subsidie te verstrekken aan die inwoners die energiebesparende maatregelen treffen aan hun huis, teneinde de achterstand op het gebruik van aardgas te verminderen en onze inwoners tegemoet te komen aan hun inspanningen om een energie-neutrale gemeente te zijn in 2050.

Stemming motie: AANGENOMEN (13 voor – 09 tegen). WEL € 300.000,- I.P.V € 500.000,-.


07) D66 Berg en Dal: Rioolheffing (verbruiksschijven)

De rioolheffing is gekoppeld is aan het waterverbruik en deze wordt per 50m3 verrekend en boven het verbruik van 250m3 wordt het verdubbeld. D66 wil het aantal waterverbruiksschijven verdubbelen naar schijven van 25m3. Boven het verbruik van 250m3 moeten de schijven teruggebracht worden tot 50m3.

Stemming motie: VERWORPEN (10 voor – 12 tegen).


08) D66 Berg en Dal: Buslijn Beek

D66 vindt de buslijn 58 rendabel en hoopt dat het college zich gaat keren tegen het schrappen van de bushaltes op de Rijksstraatweg in Beek.

Stemming motie: AANGENOMEN (Unaniem).


09) Sociaal Groesbeek: Extra werkcoach

Sociaal Groesbeek vraagt om extra budget om (als pilot) een werkcoach toe te voegen aan de sociale wijkteams om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt direct te ondersteunen..

Stemming motie: INGETROKKEN. GAAT SAMEN MET MOTIE #21


10) Sociaal Groesbeek: Gemeentelijke bijdrage voor EHBO-cursisten

Sociaal Groesbeek wil dat er extra budget komt zodat EHBO-cursisten het cursusgeld niet volledig zelf moeten betalen, maar kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage..

Stemming motie: VERWORPEN (10 voor – 12 tegen). ER IS WEL EEN TOEZEGGING GEDAAN OVER MEER SUBSIDIE EHBO-VERENIGINGEN.


11) Sociaal Groesbeek: Grofvuil

Als het aan Sociaal Groesbeek ligt wordt het grofvuil éénmaal per jaar gratis opgehaald bij ieder huishouden. Er slingert nog steeds teveel grof afval rond (o.a in de natuur) en de inzamelpunten zijn niet voor iedereen even goed bereikbaar.

Stemming motie: AANGENOMEN (12 voor – 10 tegen).


12) Sociaal Groesbeek: Onderzoek leefbaarheid

Leefbaarheid neemt een prominente plaats in in de verschillende beleidsthema’s van de gemeente Berg en Dal. Sociaal Groesbeek wil extra budget zodat gemeente en inwoners van verschillende kernen samen kunnen inventariseren en onderzoeken wat er nodig is om de leefbaarheid te optmaliseren.

Stemming motie: INGETROKKEN.


13) Sociaal Groesbeek: Onderzoek overdracht openbaar snippergroen

Snippergroen is stukje openbaar gemeentegroen grenzend aan uw tuin/perceel. In de gemeente Berg en Dal is er veel van dit soort groen aanwezig, en beleid ten aanzien van de overdracht aan particulieren en ondernemers is er volgens Sociaal Groesbeek nog niet. Daarom moet er een onderzoek komen naar de overdracht van openbaar snippergroen (incl. voor- en nadelen) en te inventariseren welke stukken snippergroen overgedragen kunnen worden.

Stemming motie: AANGEHOUDEN/STEMMEN STAKEN (11 voor – 11 tegen).


14) Sociaal Groesbeek: Terugbetalen rioolheffing

Enkele inwoners zijn voor wat betreft de rioolheffing te hoog aangeslagen. Dat stelt Sociaal Groesbeek. Munitax heeft bij de vaststelling van de rioolheffing 2017 gebruik gemaakt van de verbruiksgegevens uit 2015 in plaats van 2016, zegt de partij. Bezwaren zijn afgewezen, maar Sociaal Groesbeek wil dat het college het geld terugbetaald of verrekend met de komende lokale heffing..

Stemming motie: VERWORPEN (05 voor – 17 tegen).


15) VOLG: Stimuleringslening duurzaamheid

VOLG zet in op een stimuleringslening. Het college moet € 200.000,- reserveren zodat verenigingen en stichtingen uit de gemeente Berg en Dal de accommodaties kunnen verduurzamen. Verenigingen zijn vaak financieel niet in staat om energiebesparende maatregelen te nemen. Met een lening is dat wél mogelijk.

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN (18 voor – 04 tegen).


16) VOLG: Aanpak extreme wateroverlast

Inwoners van Beek en Groesbeek-Breedeweg hebben de afgelopen jaren veel wateroverlast gehad. Er moeten extra maatregelen worden getroffen en volgens VOLG is daar in de begroting geen extra budget voor opgenomen. Voorstel is om € 800.000,- te reserveren en het college te laten komen met voorstellen..

Stemming motie: AANGENOMEN (17 voor – 05 tegen). HELE GEMEENTE BERG EN DAL. BEDRAG WIJZIGT NAAR € 500.000,-.


17) VOLG: Snel internet

Internet is niet meer weg te denken is uit onze samenleving. VOLG wil dat het college onderzoekt hoe snelle, goede en duurzame internetverbindingen voor alle kernen en de buitengebieden in de gemeente Berg en Dal gerealiseerd kunnen worden.

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN (Unaniem). OOK MOBIELE TELEFONIE.


18) CDA Berg en Dal: Bevorderen diploma-zwemmen

CDA Berg en Dal vraagt het college te onderzoeken of er een regeling kan worden gemaakt die gezinnen tegemoet komt in de kosten van het diploma-zwemmen (diploma A en B) bij zwembad De Lubert, hetzij als algemene regeling, hetzij als onderdeel van de Doe Mee! Regeling (minimabeleid)..

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN (20 voor – 02 tegen). REGELING OOK VOOR STATUSHOUDERS.


19) Voor Berg en Dal: Religieus erfgoed

Voor Berg en Dal wil de mogelijkheden onderzoeken voor een (structurele) gemeentelijke voorziening voor behoud/onderhoud/herstel/herbestemming van ons religieus erfgoed (kerken binnen het territorium van onze gemeente).

Stemming motie: AANGENOMEN (Unaniem). BETREFT NIET ALLEEN RELIGIEUS ERFGOED, MAAR OOK GEWOON ERFGOED.


20) PvdA Berg en Dal: Dienstverlening gemeente onder de loep

PvdA wil nader onderzoek naar de effectiviteit van de gemeentelijke organisatie, met name in het sociale domein.

Stemming motie: INGETROKKEN.


21) PvdA Berg en Dal: Berg en Dal werkt

Het project Berg en Dal Werk blijkt een succes. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig aan het werk kunnen. PvdA Berg en Dal wil dat er € 100.000,- in wordt gestoken. Er staat namelijk een bezuiniging in de planning.

Stemming motie: VERWORPEN (04 voor – 18 tegen).


22) PvdA Berg en Dal: Reomie en Scheepswerf

PvdA Berg en Dal wil dat er creatieve oplossingen worden gezocht voor zowel De Werf als het Reomie-terrein. De partij wil € 100.000,- inzetten om deze twee projecten vlot te trekken. PvdA hoopt opeen haalbare economische invulling van deze markante plekken in onze gemeente.

Stemming motie: INGETROKKEN.


23) PvdA Berg en Dal: investeren in museumpark

PvdA Berg en Dal wil dat in 2018 minstens € 150.000,- wordt gereserveerd om musea in de gemeente Berg en Dal van de nodige armslag te voorzien. Denk daarbij aan bedrijfsplannen, organisatie exposities, wegwerken achterstallig onderhoud en dergelijke.

Stemming motie: INGETROKKEN. KOMT TERUG NA BESPREKING PLANNEN ORIENTALIS.


24) PvdA Berg en Dal: Doe Mee-regeling versterken

PvdA is van mening dat de Doe Mee regeling vooral met betrekking tot onze jeugd niet ver genoeg gaat bij het begeleiden van onze jongeren. Met de “kindregeling” kan de ondersteuning van onze (kwetsbare) jongeren op een beter niveau worden gebracht.

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN.


25) PvdA Berg en Dal: Statushouders laten begeleiden door professionals

De hoeveelheid taken die komt kijken bij de maatschappelijke begeleiding van statushouders zijn fors en mag niet alleen afhankelijk zijn van de inzet van enthousiaste vrijwilligers. PvdA pleit voor het aanstellen van een extra professional.

Stemming motie: INGETROKKEN. KOMT LATER TERUG.


26) PvdA Berg en Dal: Incidentele bijdragen voor onderhoud dorpshuizen en gymzalen

Een aantal gemeenschapshuizen kampt met achterstalling onderhoud. Eigen middelen zijn niet toereikend om een en ander om te knappen. PvdA wil daarom € 150.000,= uit het begrotingsoverschot reserveren, zodat besturen van de gemeenschapshuizen/gymzalen daar in 2018 verzoeken voor kunnen indienen om de panden op te knappen.

Stemming motie: VERWORPEN (02 voor – 20 tegen).


27) PvdA Berg en Dal: Inrichting van de weg volgt de functie

Één van de uitgangspunten van de mobiliteitsvisie is dat de inrichting van de wegen hun functie volgt. Volgens PvdA is dit nu nog niet altijd het geval. De partij roep het college op bij onderhoud en eventuele andere werkzaamheden alvast rekening te houden met het uitgangspunt en de eventuele meerkosten daarvan te dekken vanuit het begrotingsoverschot .

Stemming motie: VERVALT. WORDT MOTIE #37.


28) PvdA Berg en Dal: Veilige autoluwe centrum Groesbeek

Groesbeek-centrum moet autoluw worden met een autovrij marktplein. Dit is de wens van de raad (besluit in verleden genomen) en de plannen lijken nu te veranderen. PvdA roept het college op toch aan dat besluit te houden en een verblijfsvriendelijk centrum aan te leggen.

Stemming motie: VERWORPEN (09 voor – 13 tegen).


29) PvdA Berg en Dal: Toeristische Overstappunten (TOPs) allemaal aanleggen

Het aanleggen van TOPs stagneert, stelt PvdA Berg en Dal. Er zijn diverse plekken waar de aanleg van TOPs gewenst danwel gepland is. De partij wil dat er in 2018 wordt gestart met de uitvoering van de plannen..

Stemming motie: INGETROKKEN. WORDT AL AAN GEWERKT.


30) PvdA Berg en Dal: achterstallig onderhoud riolering en wegen

PvdA Berg en Dal wil € 250.000,- uittrekken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen in voornamelijk de kleinere kernen. Denk daarbij aan Groesbeek-De Horst, Beek en Berg en Dal..

Stemming motie: INGETROKKEN. MOTIE IS OVERBODIG.


31) PvdA Berg en Dal: provinciale wegen overnemen

PvdA Berg en Dal wil dat de gemeente Berg en Dal in Groesbeek-Breedeweg, Heilig Landstichting en Leuth de provinciale wegen overneemt.

Stemming motie: VERWORPEN (03 voor – 19 tegen).


32) PvdA Berg en Dal: Gratis maand bij De Lubert

Zwembad De Lubert wordt verbouwd. PvdA stelt voor alle inwoners van de gemeente (gratis) kennis te laten maken met het zwembad en een “Open Maand” te houden. Kosten bedragen € 30.000,-. Dekken uit begrotingsoverschot.

Stemming motie: VERWORPEN (03 voor – 19 tegen)


33) PvdA Berg en Dal: Asfalteren fietspad Cranenburgsestraat/Kreuzfurth

Op de grens bij natuurkampeerterrein het Smokkelpad op de Horst ontbreekt er een verhard fietspad. Volgens PvdA is het nu alleen een kuilenpad. De partij wil dan ook dat dit stukje ook beter toegankelijk wordt voor fietsers.

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN (14 voor – 08 tegen).


34) PvdA Berg en Dal: extra inzet BOA

PvdA Berg en Dal wil bij wijze van proef één extra BOA inzetten voor de duur van één jaar. Er is nu te weinig capaciteit om de overlast in de gemeente goed aan te pakken. Inzet extra BOA betreft een pilot, daarna evalueren.

Stemming motie: INGETROKKEN. WORDT AL AAN GEWERKT.


35) PvdA Berg en Dal: inzet interventieteam

PvdA Berg en Dal wil starten met een interventieteam voor moeilijke dossiers. Overlast-, veiligheids- en handhavingsdossiers en wijken hebben volgens de partij een integrale benadering nodig om een en ander goed aan te kunnen pakken. Betreft een pilot voor één jaar, daarna evalueren.

Stemming motie: INGETROKKEN. WORDT AL AAN GEWERKT.


36) GroenLinks Berg en Dal: Subsidie afkoppelen hemelwater

GroenLinks wil een zo breed mogelijke subsidiemaatregel die zo veel mogelijk partijen, particulieren en bedrijven, stimuleert om het afkoppelen van het hemelwater op eigen terrein toe te passen. De partij is van mening dat de gemeente er zeer mee geholpen zou zijn wanneer meer mensen hemelwater afkoppelen, omdat het riool op veel plekken problemen heeft met het verwerken van de grote hoeveelheden die er dan vallen.

Stemming motie: VERWORPEN (08 voor – 14 tegen).


37) GroenLinks Berg en Dal: Mobiliteitsplan

De raad heeft een mobiliteitsvisie vastgesteld. GroenLinks verzoekt het college om de richtlijnen uit die visie te volgen en wanneer dit om welke reden dan ook niet kan, in overleg met de raad naar een oplossing te zoeken..

Stemming motie: VERWORPEN (10 voor – 12 tegen).


38) PvdA Berg en Dal: Betere en veiligere fietspaden

Het college wordt verzocht veelgebruikte fietspaden na te lopen en bij onoverzichtelijke situaties in te grijpen. De plannen rond betere en veiligere fietspaden moeten volgens PvdA verder worden uitgewerkt.

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN (19 voor – 03 tegen).


39) GroenLinks Berg en Dal: Evaluatie coalitie

Uiterlijk januari 2018 moet er een inhoudelijke en financiële evaluatie van het huidige collegeprogramma komen. Dat is het voorstel van GroenLinks.

Stemming motie: AANGENOMEN (13 voor – 09 tegen).


40) PvdA Berg en Dal: Lokale ondernemers meenemen bij alle aanbestedingen

Bij elke aanbesteding in/door onze gemeente dienen volgens PvdA Berg en Dal de ondernemers uit de gemeente Berg en Dal te worden betrokken door proactieve informatie, waardoor de ondernemers kunnen participeren..

Stemming motie: AANGENOMEN (12 voor – 10 tegen).


41) VOLG: Geluidsarm asfalt

Er is steeds meer autoverkeer en dit kan voor aanwonenden tot geluidshinder leiden. Verzoek is om daar waar onderhoud aan onze wegen plaatsvindt, in samenspraak met aanwonenden te bepalen of geluidsarm asfalt noodzakelijk is.

Stemming motie: VERWORPEN (07 voor – 15 tegen).


42) GVP: Meer budget voor handhaving

Jarenlang wordt er geklaagd over overlast. Jarenlang heeft de raad (al dan niet ook in de voormalige gemeenten) aangegeven dit aan te willen pakken. Er is vaak gezegd dat er dan waarschijnlijk extra budget moet worden vrijgemaakt. Welnu, het begrotingsoverschot is er en de GVP wil daad bij woord voegen. Handhaving in de openbare ruimte moet effectiever worden opgepakt. Mocht het huidige budget daarvoor niet toereikend zijn, dan moet er geld worden vrijgemaakt..

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN (17 voor – 05 tegen).


43) GVP: Herstel trappen Koekeleklef

GVP verzoekt het college een plan uit te werken en, indien nodig, te financieren vanuit het overschot om de Koekeleklef in haar “oude staat” inclusief de houten bielsen, te herstellen..

Stemming motie: OVERGENOMEN DOOR COLLEGE/AANGENOMEN (Unaniem).


44) Motie Voor Berg en Dal: Vrijliggend fietspad Leuth

Volgens Voor Berg en Dal is de verkeerssituatie voor fietsers in Leuth zorgelijk. Er moet volgens de lokale partij dan ook een vrijliggend fietspad rondom Leuth komen. De haalbaarheid daarvan moet door het college worden onderzocht.

Stemming motie: AANGENOMEN (21 voor – 01 tegen).


Amendementen (tekstuele wijziging op een voorstel/wijziging van document):

01) CDA Berg en Dal: Lastenverlichting naar € 300.000,-

PvdA Berg en Dal wil de voorgestelde lastenverlichting van € 150.000,- schrappen (zie amendement nummer 5), maar CDA Berg en Dal wil er juist het dubbele van maken. Daardoor betalen inwoners in 2018 niet € 30,- meer aan heffingen, maar een tientje..

Stemming amendement: AANGENOMEN (17 voor – 05 tegen)


02) Sociaal Groesbeek: Vitaliteitsonderzoek vakantieparken Groesbeek

Sociaal Groesbeek wil dat het college onderzoek gaat doen naar de werkelijke vraag / behoefte naar recreatieve verblijven binnen onze gemeente en onderzoek te doen naar de kwaliteit van deze recreatieve verblijven. Hiervoor moet het budget worden gebruikt dat wordt ingezet voor handhaving van permanente bewoning.

Stemming amendement: VERWORPEN (04 voor – 18 tegen).


03) VOLG: Sociale teams

Het budget van € 366.000,- voor uitbreiding van sociale teams moet éénmalig zijn en niet structureel. Binnen de sociale teams is er een grote werkdruk en dat moet nu worden aangepakt. Onderzoeken moeten echter uitwijzen waarom de gemeente Berg en Dal nu al veel meer kosten maakt voor deze taken bij lagere werklasten in vergelijking met andere gemeenten. Pas daarna kan kunnen er misschien weer extra middelen beschikbaar worden gesteld. Budget moet wel beschikbaar blijven voor sociaal domein.

Stemming amendement: AANGENOMEN (21 voor – 01 tegen).


04) Voor Berg en Dal: Vaardigheden 21e eeuw.

Als het aan Voor Berg en Dal ligt komt er in 2018 een éénmalige bijdrage van € 50.000,- euro te verdelen onder alle basisscholen van de gemeente Berg en Dal voor de ontwikkeling van ‘basisvaardigheden voor de 21e eeuw’.

Stemming amendement: VERWORPEN (01 voor – 21 tegen).


05) PvdA Berg en Dal: Lastenverlichting NIET doorvoeren

De PvdA Berg en Dal wil de eenmalige lastenverlichting van 2018 niet doorvoeren. € 10,- korting is symboolpolitiek (€ 0,027 cent per dag) en de afspraak is dat de vervuiler moet betalen. Daarbij is ook afgesproken dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn.

Stemming amendement: VERVALLEN. AMENDEMENT 1 IS AL AANGENOMEN.


Dossier artikelen DeGroesbeek.nl over begroting 2018.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.Tags:, , , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 2 november, 2017 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Begrotingsdebat 2017, begroting 2018 vastgesteld

Reageren is niet toegestaan.