De invloed van het coronavirus op de Werkwijzer Poortwachter

In de huidige periode kan het wegens de corona-maatregelen voor werkgevers en hun werknemers lastiger zijn om te voldoen aan de verplichten van re-integratie. Als thuis werken niet mogelijk is, kan het verrichten van passend werk bijvoorbeeld in het gedrang komen. Hetzelfde geldt voor het tweede spoor re-integratietraject en de uitvoering van het arbeidsdeskundig onderzoek. Het UWV onderkent deze mogelijke scenario’s en heeft daarom een addendum voor de Werkwijze Poortwachter opgesteld.

Inhoudelijke beoordeling

Als een van uw medewerkers twee jaar ziek is, beoordeelt het UWV op basis van een administratieve toets of het re-integratieverslag (RIV) compleet is. Ook neemt die onder de loep of ieder document tijdig is opgesteld. Het UWV legt een loonsanctie op als de tekortkomingen niet binnen vijf werkdagen worden hersteld. Wanneer u als werkgever kan aantonen dat het wegens het coronavirus niet mogelijk was om aan de gestelde eisen te voldoen, is in het addendum opgenomen dat het UWV u geen loonsanctie oplegt. Die zal in dat geval namelijk onmiddellijk overgaan tot de inhoudelijke beoordeling van de re-integratie-inspanningen. Dit gebeurt op basis van alle beschikbare informatie. Vanzelfsprekend moet het wel om een gegronde reden gaan. Zo geeft het UWV aan dat formulieren niet meer met een fysieke handtekening dienen te worden ondertekend. Het volstaat om op afstand digitaal een reactie te geven. Er is echter wel een belangrijke kanttekening. Want als het UWV vindt dat er van gegronde redenen geen sprake is, dan volgt alsnog een loonsanctie.

Re-integratieverplichtingen

Het UWV stelt aan de hand van de inhoudelijke beoordeling vast of u als werkgever samen met uw werknemer hebt voldaan aan de verplichtingen van de re-integratie. UWV legt geen loonsanctie op wanneer het door het coronavirus onmogelijk was om dit volledig of voor een deel goed uit te voeren. Ook hier geldt dat het om een gegronde reden moet gaan. Daarbij verwacht het UWV dat fysieke onderzoeken en contacten in een later stadium worden opgepakt en tevens dat er zoveel mogelijk digitaal en op afstand wordt gedaan. Het UWV zal ook hier zoals gebruikelijk tot een loonsanctie overgaan indien er geen gegronde reden aanwezig is.

Bekortingsverzoek

Worden de inspanningen voor de re-integratie als voldoende beoordeeld of wordt er door perikelen omtrent corona geen loonsanctie opgelegd, dan wordt de WIA-beoordeling gestart en afgewikkeld. U kunt als werkgever een bekortingsverzoek voor de loondoorbetaling aanvragen bij het UWV, als die wel een loonsanctie oplegt maar door corona geen re-integratie-inspanningen uitgevoerd kunnen worden. Het UWV beëindigt de loonsanctie en start de WIA-beoordeling als daar gegronde redenen voor zijn.

Begeleiding en advies

Het zijn voor iedereen bijzondere tijden vanwege het coronavirus. Maar het uitgangspunt blijft dat alle re-integratieverplichtingen die mogelijk zijn, daadwerkelijk worden uitgevoerd. Van alle betrokken partijen wordt verwacht dat ze hier creatief en flexibel mee omgaan. Dit is beslist geen sinecure. Hebt u twijfels over de re-integratie of bent u het oneens met het UWV? De experts van Xs2more begeleiden u in het gehele proces en hebben de expertise om complexe en moeizame dossiers vlot te trekken. Zij staan u bij met gedegen begeleiding en advies en onderzoeken welke aanknopingspunten er zijn voor bezwaar. Ook staan zij u bij om de loonsanctie te verkorten en eventuele gebreken te herstellen.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 30 juni, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor De invloed van het coronavirus op de Werkwijzer Poortwachter

Reageren is niet toegestaan.