Zuivelfabriek is beste invulling voor voormalige kippenfarm

Het meeste draagvlak is er voor het omvormen van de locatie aan de Dennenkamp 1b in Groesbeek tot een kleinschalige zuivelfabriek. Tot die conclusie zijn de adviseurs en eigenaar Kees Koolen van Dutch Dairy Products BV gekomen na overleggen met omwonenden en andere belanghebbenden.

Het bedrijf zal de plannen voor een zuivelverwerkend bedrijf verder uitwerken. Extra aandacht zal worden besteed aan de opmerkingen van raadsleden, buren en andere belanghebbenden. Doel is om een innovatief en duurzaam bedrijf te ontwikkelen, die onder andere streekzuivel zal verwerken.

Nadat de gemeenteraad op 27 september 2018 met een kleine meerderheid de voorkeur voor herontwikkeling van de locatie voor een zuivelverwerkend bedrijf uitsprak, stond de eigenaar voor een keuzemoment. Een keuze tussen gebruik maken van de bestaande agrarische bestemming waarbinnen een legkippenbedrijf is toegestaan of een bestemmingsplanprocedure doorlopen om een kleinschalige zuivelfabriek mogelijk te maken. Een keuze tussen weten wat je hebt of de stap zetten voor verandering naar iets anders.

Die keuze is niet alleen van belang voor de ondernemer, maar heeft ook impact op omwonenden. Daarom hebben de adviseurs Marcel Schiphorst en Linda Brouwer deze mensen de afgelopen maanden opgezocht. Individueel of in kleine groepjes is met buren van gedachten gewisseld over de voors en tegens van beide opties. Schiphorst geeft aan: “We kunnen het niet iedereen 100% naar de zin maken, maar het directe contact wordt gewaardeerd. We willen als goede buren met elkaar in gesprek blijven en elkaar zoveel mogelijk tegemoet komen.” Bij de in beginsel tegenstanders van zuivel is gekeken op welke gronden hun bezwaren rusten, voor een groot deel kon dit in het vooroverleg  worden weggenomen.

Een ieder beseft dat er een invulling voor het gebouw tegen de kern van Groesbeek aan moet komen. De meerderheid van de omwonenden kiest voor een zuivelfabriek, waarbij in de gesprekken onderwerpen als geur, geluid, verkeer, verwerking en afzet in de regio, werkgelegenheid, energiewinning en – besparing, en afschermende beplanting zijn besproken en tot goede oplossingsrichtingen kunnen leiden.

Positief ontvangen is dat niet alleen lang houdbare zuivel zal worden verwerkt, maar hopelijk een groeiend aandeel dagverse streekzuivel via de zuivelfabriek haar weg zal vinden. In samenwerking met het burgerinitiatief ‘Naar een duurzame Ooijpolder’ wordt bekeken hoe de melkveehouderij in de regio verduurzaamd kan worden in combinatie met prijszekerheid voor de boeren. Een aantal omwonenden betreuren het dat het gebouw aan de Dennenkamp geen agrarische functie behoudt. De zuivelfabriek kan echter wel een grote betekenis hebben voor het toekomstperspectief van melkveebedrijven in de omgeving.

Nu uit de gesprekken is gebleken dat er een behoorlijk groot draagvlak voor de zuivelfabriek in de buurt is, zal initiatiefnemer de bestemmingsplanprocedure voor het omvormen van het gebouw naar zuivelfabriek voorbereiden. Daartoe wordt een intentieovereenkomst met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal binnenkort ondertekend. Hierin worden de afspraken vastgelegd van wat onderzocht moet worden, aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden en voor welke doelstellingen Dutch Dairy Products BV zich zal inzetten.

Zo zal onder andere voor het verkeer nader onafhankelijk onderzoek plaatsvinden. De uitkomsten van de onderzoeken en inspanningen worden op z’n vroegst in het najaar van 2019 verwacht. Als de gewenste invulling van de zuivelfabriek haalbaar blijkt te zijn en het college stemt in, dan zal daarna de planologische procedure in gang wordt gezet. In de tussentijd zullen de adviseurs nog wel bij een aantal omwonenden aan de keukentafel zitten om de gedachte oplossingen of oplossingsrichtingen te bespreken.


Tags: , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 21 februari, 2019 door Be Heerder with 1 reactie »

1 reactie op “Zuivelfabriek is beste invulling voor voormalige kippenfarm”

  1. Groesbeker zei:

    Meten met 2 maten is wat gemeente berg en dal doet, tov anderen in het buitengebied.