Begroting 2022 Waterschap Rivierenland vastgesteld

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 26 november de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

In de begroting staat wat het waterschap in 2022 gaat doen, wat zij voor de uitvoering van haar taken gaat uitgeven en welke inkomsten er zijn. Gezinnen met een eigen woning van € 250.000 betalen volgend jaar € 396 aan waterschapsbelasting. Voor gezinnen in een huurwoning ligt de waterschapsbelasting lager, zij betalen volgend jaar € 296. Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden. We zorgen o.a. voor:

Veilige dijken

Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit van het waterschap bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren en het beperken van de gevolgen van overstromingen. De komende jaren vraagt dat om forse investeringen in onze rivierdijken, zodat die voldoen aan de nieuwe normen. De projecten maken onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater

Een veranderend klimaat vraagt om een robuust en veerkrachtig watersysteem dat ook ecologisch gezond is. We streven naar voldoende water, niet te veel en niet te weinig. Om wateroverlast of -tekort te voorkomen investeert het waterschap onder meer in de verbreding van sloten, de aanleg van waterberging en waterbuffers en in het onderhoud aan stuwen en gemalen. Daarnaast nemen we maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals een natuurvriendelijke inrichting van sloten, de aanleg van vispassages. Ook zetten we in op het terugdringen van vervuilende stoffen in het water. Zo zorgen we ervoor dat er in het gebied vrijwel altijd water van goede kwaliteit is en er voldoende aan- en afvoercapaciteit is in het watersysteem.

Zuivering van afvalwater

Het waterschap zorgt voor het transport en zuiveren van afvalwater. De komende jaren investeren wij in centralisatie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en in energiebesparende technieken. Hierbij werken we samen met gemeenten om te komen tot een efficiënte afvalwaterketen.

Tarieven

Afhankelijk van het type huishouden nemen de waterschapslasten in 2022 toe tussen de 2,2% en de 4,3% ten opzichte van 2021. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.

Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied.

In het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2022 aan waterschapslasten in totaal € 296,-. Dit is circa € 12,- meer dan in 2021. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 250.000) betaalt in 2022 in totaal € 396,-. Dit is circa € 14,- meer dan in 2021.

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag voor een gemiddeld gezin met een huurwoning € 345,-. Dit is circa € 14,- meer dan in 2021. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 250.000) betaalt € 475,-. (Dit is circa € 16,- meer dan in 2021). De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.

Toekomstige ontwikkeling

Ook de komende jaren staat het waterschap voor grote opgaven, zoals dijkversterking, het toekomstbestendig inrichten van het watersysteem, het werken aan schoon en gezond water en het bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dit doen we niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met andere partijen. De ambities en maatregelen voor de komende jaren zijn vastgelegd in het  waterbeheerprogramma 2022-2027 dat op 26 november is vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.  

 

 

 


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 30 november, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Begroting 2022 Waterschap Rivierenland vastgesteld

Reageren is niet toegestaan.