Voorjaarsnota en Kadernota: komende jaren een tekort

BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal verwacht de komende jaren minder te besteden te hebben. De gemeente verwacht in 2019 en opvolgende jaren een tekort. Dit is voornamelijk het gevolg van lager uitvallende rijksuitkeringen. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota en
Kadernota die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Voorjaarsnota 2019: klein tekort

In de Voorjaarsnota 2019 staat hoe de gemeente er nu voor staat ten opzichte van de begroting die voor dit jaar is gemaakt. Als iets gevolgen heeft voor de latere jaren, is dit ook meegenomen.

Uit de Voorjaarsnota 2019 blijkt een te verwachten tekort van € 456.000. Een belangrijke reden voor dit tekort is dat de gemeente Berg en Dal minder geld van het Rijk ontvangt (de algemene uitkering). Andere oorzaken zijn de toenemende kosten voor afvalinzameling,
hogere exploitatielasten van zwembad de Lubert en de nieuwe taak verwarde personen/ beschermd wonen. Naast de genoemde negatieve afwijkingen zijn er ook afwijkingen die het resultaat positief beïnvloeden: hogere dividenduitkering van de Bank Nederlandse
Gemeenten, hogere opbrengst toeristenbelasting en leges op kabels en leidingen. Maar per saldo een tekort. Aan het eind van het jaar weet de gemeente of er inderdaad een tekort is. Gedurende het jaar kunnen zich namelijk nog financiële ontwikkelingen voordoen, zowel
negatieve als positieve.

Kadernota 2020

In de Kadernota 2020 heeft het college nieuwe ontwikkelingen opgenomen die spelen vanaf 2020. Ook heeft het college de wensen van de raad vertaald in bedragen. Hiermee kan het college gaan bouwen aan de begroting.

De gemeente heeft nog geen rekening kunnen houden met de informatie vanuit de meicirculaire (tussentijdse aanpassing van de Rijksuitkering) in haar kadernota. In onderstaande tabel is wél rekening gehouden met deze informatie. Vooral lagere uitkeringen
vanuit het Rijk zorgen vooral in de komende jaren voor een knelpunt. Samengevat zien de cijfers uit de Voorjaarsnota en Kadernota er voor de komende jaren als volgt uit:

Jaar Begrotingssaldo
2019    -813.000
2020   -762.000
2021    -384.000
2022   -648.000
2023   -761.000

Sluitende begrotingen

De gemeente werkt toe naar sluitende begrotingen. Dat betekent dat de jaarlijkse kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht zijn. De Kadernota is een eerste aanzet hiertoe. Wethouder Sylvia Fleuren van Financiën: “Uitgangspunt is en blijft dat de gemeente haar
gezonde financiële positie behoudt met daarbij een sluitende financiële begroting. Het college gaat dan ook de komende tijd werken aan het uitwerken van maatregelen om de begroting sluitend te krijgen en doet daarvoor bij de begroting voorstellen aan de
gemeenteraad.”

Bespreking in gemeenteraad

Op donderdag 4 juli behandelt de gemeenteraad de Voorjaarsnota en Kadernota. U kunt deze bekijken via http://programmavan.bergendal.nl/. Het raadsvoorstel voor de Voorjaarsnota en Kadernota kunt u ook inzien.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 29 juni, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarsnota en Kadernota: komende jaren een tekort

Reageren is niet toegestaan.